Nivele

Pentru a afla nivelul dumneavoastră și a vă înregistra la cursuri este nevoie să vă programați pentru o testare gratuită. Pentru detalii și înregistrare, apelați 022 22 58 60.

CEFR

ALC Level Classification

 
A1
Beginner
 
Elementary
 
A2
 
Pre-Intermediate
Basic
B1
Plus

Intermediate

Basic
B2
Plus
Upper-Intermediate
Basic
C1
Plus
Advanced
Basic
Plus

 

 

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi: Învăţare, Predare, Evaluare (CECRL) este un document publicat de Consiliul Europei, în 2001, care defineşte nivelurile de stăpânire a unei limbi străine, în funcţie de „ce ştii să faci”, în diferite domenii de competenţă. Aceste niveluri constituie, în prezent, referinţa în domeniul învăţării şi al predării limbilor.

Inovaţia principală a CECRL constă într-o scară de evaluare a stăpânirii unei limbi, independent de organismul evaluator, şi transpozabil indiferent cărei limbi, contrar altor sisteme de evaluare care sunt adesea proprii unei ţări, vezi organism, şi în general aplicabile unei singure limbi. Din aceste motive, din ce în ce mai multe organisme evaluatoare îşi aliniază scările de evaluare pe nivelurile CECRL, sau, cel puţin, furnizează o grilă de conversie.

Acest document defineşte 6 niveluri de referinţă: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Mai jos, este prezentată lista pentru fiecare nivel, cu descrierea corespunzătoare achiziţiei fiecărui nivel. Pentru o descriere mai detaliată, în termeni precişi, recomandăm cititorului interesat să se raporteze la documentul oficial disponibil pe sit-ul Consiliului Europei

 Începător 

A1 - Nivelul Introductiv 

Cuvinte cheie: întrebări simple, mediul înconjurător apropiat şi familiar.

Achiziţia nivelului A1: Studentul poate înţelege şi utiliză expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva şi să pună unei persoane întrebări care o privesc (locuinţa, relaţii, ce îi aparţine). Poate să răspundă acelui tip de întrebări. Poate comunica simplu dacă interlocutorul vorbeşte lent şi distinct şi se arată cooperativ.

 A2 - Nivelul Intermediar 

Cuvinte cheie: descrieri, conversaţii simple.

Achiziţia nivelului A2: Studentul poate înţelegere fraze izolate şi expresii frecvent folosite în relaţia cu domeniile imediate de prioritate (informaţii personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, muncă). El poate comunica în situaţii simple şi obişnuite, care nu cer decât un schimb de informaţii, simplu şi direct, pe subiecte familiare şi obişnuite. Poate descrie cu mijloace simple familia sa, mediul său înconjurător şi evoca subiecte familiare şi obişnuite sau care corespund nevoilor imediate. Candidatul poate să redacteze o scrisoare personală foarte simplă.

 B1 - Nivel de bază 

Cuvinte cheie: început de autonomie; a se descurca, a-şi exprima opinia

Achiziţia nivelului B1: Studentul poate înţelege punctele esenţiale când este utilizată o limbă clară şi standard şi când este vorba de lucruri familiare în muncă, la şcoală, în timpul liber. Poate să se descurce în cea mai mare parte din situaţiile întâlnite în călătorie în regiunea în care limba este vorbită. Poate să producă un discurs simplu şi coerent pe subiecte familiare şi în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un ţel şi să expună pe scurt motivele sau explicaţiile pentru un proiect sau o idee.

 B2 - Nivelul Avansat sau Independent 

Cuvinte cheie: înţelegerea curentă şicapacitatea de a conversa; emitere a unei păreri, susţinere în mod sistematic a unei argumentări.

Achiziţia nivelului B2: Studentul poate înţelege conţinutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuţie tehnică în specialitatea sa. El poate să comunice cu un grad de spontaneitate şi cu uşurinţă, precum o conversaţie cu un locutor nativ, care nu comportă tensiuni nici pentru unul, nici pentru celălalt. El poate să se exprime într-un mod clar şi detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate şi să expună avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

 C1 - Nivelul Autonom: pentru o folosire regulată în contexte de dificultate rezonabilă

Cuvinte cheie: să se exprime spontan şi cursiv, stăpânire destul de bună

Achiziţia nivelului C1: Studentul poate înţelege o mare gamă de texte lungi şi exigente, cât şi să sesizeze semnificaţii implicite. El poate să se exprime spontan şi cursiv, aproape fără să pară că-şi caută cuvintele. Poate utiliza limba într-un mod eficient şi suplu în viaţa socială, profesională sau academică. Poate să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar şi bine structurat, şi să- şimanifeste controlul uneltelor de organizare, de articulare şi de coeziune a discursului.

 C2 - Nivelul Stăpânire 

Cuvinte cheie: înţelegere fără efort, exprimare spontană

Achiziţia nivelului C2: Studentul poate înţelege, fără efort, practic orice citeşte sau aude. Poate restitui fapte şi argumente din diverse surse scrise şi orale, rezumându-le într-un mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte curgător şi într-un mod precis şi poate să facă distincţie între nuanţe fine de sens, în raport cu subiectele complexe.

 

The CEFR divides general competences in knowledge (Descriptive knowledge), skills, and existential competence with particular communicative competences in linguistic competence, sociolinguistic competence, and pragmatic competence. This division does not exactly match previously well-known notions of communicative competence, but correspondences among them can be made.[3]

General and particular communicative competences are developed by producing or receiving texts in various contexts under various conditions and constraints. These contexts correspond to various sectors of social life that the CEFR calls domains. Four broad domains are distinguished: educational, occupational, public, and personal.

A language user can develop various degrees of competence in each of these domains and to help describe them the CEFR has provided a set of Common Reference Levels.

 

Beginner level

Elementary level (level A1)


Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

 Pre-Intermediate level (level A2)

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Intermediate level (level B1)
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Upper intermediate level (level B2)
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

 Advanced (level C1)

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.

Proficiency level (level C2)
Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.